Zarz�d Wojew�dzki SEiRP w Poznaniu
Zarz�d Wojew�dzki SEiRP w Poznaniu
10 Maj 2021 05:36:16
Nawigacja
Strona gwna
Aktualnoci
Komunikaty-ogoszenia
Zarys historyczny
Zjazdy Woj. Delegatw
Skad Zarzdu Woj.
Koa terenowe
Ubezpieczenia na ycie
Nasze emerytury i renty
Druki do pobrania
Kontakt
Archiwum

Statut Stowarzyszenia

Zarzd Gwny SEiRP
Zarzd Okrgowy w Pile
Inne SEiRP
KWP w Poznaniu


Posiedze ZW 10.12.2019
NASZE KO�A W INTERNECIE
Ko�o w Gnie�nie
Ko�o w Kaliszu
Ko�o w Krotoszynie
Ko�o w Mi�dzychodzie
Ko�o w �rodzie Wlkp.
AKTUALNOCI
__________________________________________________________________________________________

POSIEDZENIE ZW SEiRP

ZW    W dniu 10 marca 2020r. w Środzie Wlkp. odbyło się
   Posiedzenie Zarządu Wojew�dzkiego SEiRP w Poznaniu

   Relacjê z posiedzenia opublikujemy po otrzymaniu materia³w.

   Admin

__________________________________________________________________________________________

POSIEDZENIU ZARZ¥DU WOJEWDZKIEGO SEiRP W POZNANIU

Op³atek 2019
   W dniu 10.12.2019 roku w rodzie Wlkp. spotkali siê aktywiœci
   SEiRP na ostatnim w tym roku posiedzeniu Spotkanie mia³o
   charakter szczeglnie uroczysty, gdy¿ odby³o siê w okresie
   œwi¹teczno-noworocznym.

   Podsumowano dzia³ania Zarz¹du Wojewdzkiego w Poznaniu,
   oraz poszczeglnych jednostek terenowych w wojewdztwie.
   Zarz¹d z³o¿y³ wszystkim podziêkowania za zaanga¿owanie za
   dzia³alnoœæ na rzecz naszego œrodowiska.
   Szczeglnie zas³u¿onym wrêczono stosowne odznaczenie.
   Podzielono siê op³atkiem i z³o¿ono sobie wzajemnie ¿yczenia
   Spotkanie zakoñczono uroczystym obiadem.

                      Zdjêcie zbiorowe z opisem __________________________________________________________________________________________

POSIEDZENIE ZW SEiRP W POZNANIU

.....
  We wtorek 24 wrzeœnia br.Oddzia³ Wojewdzki SEiRP w Poznaniu odby³ posiedzenie zarz¹du powiêkszone o delegatw wojewdzkich i cz³onkw Komisji Rewizyjnej oraz zaproszonych goœci w Œrodzie Wlkp.
Poruszanymi tematami by³y sprawy:
-omawiane na wrzeœniowym zjeŸdzie ZG SEiRP w P³oñsku,
-ubezpieczeñ w stowarzyszeniu,
-finansowe w ko³ach i OW SEiRP w Poznaniu.
Wyr¿niaj¹cym siê cz³onkom stowarzyszenia prezes OW SEiRP kol.Jan Zachcia³ wrêczy³ przyznane przez ZG SEiRP odznaczenia i dyplomy.
Prezesi k³ przedstawili swoje osi¹gniêcia turystyczne i omwili zorganizowane w ko³ach wycieczki krajowe i zagraniczne.Przoduj¹ w tym ko³a w Kaliszu i GnieŸnie.
Wa¿n¹ spraw¹ byla mobilizacja cz³onkw SEiRP do udzia³u w wyborach do Sejmu i Senatu. Zaproponowano poparcie dla ugrupowañ popieraj¹cych nasze starania o poprawê sytuacji materialnej emerytw i rencistw MSWiA.
Odczytano te¿ interesujacy list kandydata do Sejmu Andrzeja Rozenka.
Po dyskusji zaproponowano termin nastepnego zebrania cz³onkw zarz¹du OW SEiRP w Poznaniu na 10 grudnia br.o godz.11.00 w restauracji Wiedeñska w Œrodzie Wielkopolskiej

                      redakcja: Jaros³aw Januszewski                       Zdjêcia Tadeusz Szmidel __________________________________________________________________________________________

SPOTKANIE INTEGRACYJNE NA SZLAKU PIASTOWSKIM

Lednica 2018
   Zarzd SEiRP Gniezno w ramach wsp³pracy wielkopolskich k³
   zorganizowa³ piknik integracyjny nad Jeziorem Lednickim.
   Do wsp³udzia³u zapraszajc Zarzdy SEiRP z Kalisza i Pi³y.
   W s³oneczne przedpo³udnie 50 osobowa grupa uczestnikw spotka³a
   siê pod pomnikiem B.Chrobrego. Zwiedziliœmy Muzeum Archidiecezjalne,
   skarbiec oraz katedrê, a w niej Drzwi GnieŸnieñskie i podziemia.
   Po przerwie na starwce przemieœciliœmy siê do Wielkopolskiego Parku
   Etnograficznego, oraz zwiedziliœmy ma³y skansen na Lednicy.
   Nastêpnie udaliœmy siê nad brzeg jeziora Legnickiego, gdzie pod strzech,
   przy muzyce odby³a siê biesiada. Serwowano potrawy z rusztu i grilla,
   gorce pyry z gzikiem, chleb ze smalcem i ogrkiem. To wszystko by³o
   mo¿na popiæ piwem, kaw, herbat, …...

                      Fotogaleria __________________________________________________________________________________________

SPOTKANIE INTEGRACYJNE W KALISZU

posiedzenie zw
   Zarzd kaliskiego SEiRP w czerwcowe popo³udnie zorganizowa³ piknik
   integracyjny. Do Kalisza zaproszono kolegw i przyjaci³ z Ko³a SEiRP w
   GnieŸnie, ktrzy przybyli w iloœci 17 osb. Piknik cieszy³ siê wyjtkowym
   powodzeniem. Goszczono siê przy ¿urku, kie³basie, bigosie chlebie ze
   smalcem, ogrku kiszonym i napojach. Tañczyliœmy przy muzyce z lat
   60, 70 i 80-tych. Do tañca przygrywa³ zesp³ "Dysonans". Chêtnych do
   tañca nie brakowa³o. Goœcie z Gniezna byli zadowoleni z pobytu, co
   wyra¿ali w swich wypowiedziach i zaprosili przedstawicieli kaliskiego ko³a
   do rewizyty w GnieŸnie w lipcu. Okaza³o siê, ¿e inicjatywa wsplnych
   imprez jest godna naœladowania i kontynuowania.

           Fotogaleria          więcej na stronie SEiRP Kalisz
__________________________________________________________________________________________

JUBILEUSZ XV LECIA SEiRP GNIEZNO

posiedzenie zw
   W dniu 18.05.2018 w Gościńcu Nad Stawami w Gnieźnie odbyła się
   Uroczysta Gala Jubileuszowa. Członkowie gnieźnieńskiej organizacji
   podsumowali 15 lat działalności. Były wspomnienia, podziękowania
   a najaktywniejsi zostali uhonorowani specjalnymi wyr�żnieniami.
   Uroczystość uświetnił występ Zesp�ł Pieśni i Tańca �Strzecha� z Domu
   Kultury w Trzemesznie.
   Gośćmi spotkania byli: Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz,
   Komendant Powiatowy Policji Przemysław Kozanecki, oraz Prezesi:
   Jan Zachciał i Stanisław Pruszyński z Zarządu Wojew�dzkiego.
   Po zakończeniu części oficjalnej był poczęstunek, uczestnikom
   serwowano między innymi szeroki wachlarz potraw z grilla.
   Następnie zabrzmiała muzyka przy kt�rej bawiono się wybornie.

           Fotogaleria          Zobacz więcej na ten temat ... __________________________________________________________________________________________

VI ZJAZD DELEGAT�W SEiRP WOJ. WIELKOPOLSKIEGO

posiedzenie zw   W dniu 17 kwietnia 2018 roku
- do �rody Wielkopolskiej,
  zjechali delegaci wszystkich k�l terenowych SEiRP wojew�dztwa, aby
  podsumowa� dotychczasow� działalność organizacji terenowych.
  Sprawozdanie z dzałalności Z.W. przedstawił Preses J.Zachciał,
  a sprawozdanie finansowe Skarbnik ZW Jerzy Świątkowski.

  Zjazd udzielił absolutorium Zarządowi Wojew�dzkiemu.
  Następnie wybrano 9-cio osobowe Prezydim Zarządu Wojew�dzkiego
  Presesem został wybrany ponownie kol. Jan Zachciał.
  Wybrano też 5-ciu Delegat�w na Zajazd Zarządu Gł�wnego SEiRP.

   Zjazd zakończył się wsp�lnym obiadem.

Fotogaleria              ....
__________________________________________________________________________________________

SPOTKANIE OPŁATKOWE W GNIEŹNIE

ZW    W dniu 22 grudnia 2017r. gnieźnieńskie SEiRP zorganizowało
   Sopotkanie opłatkowe dla swich członk�w i sympatyk�w

   Gośćmi spotkania byli: Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz,
   Komendant Powiatowy Policji mł.insp. Przemysław Kozanecki,
   przedstawiciel Starosty dyrektor Marcin Makohoński, kapelan policji
   ks. Jacek Orlik i Prezes Związku Żołnierzy WP Jan Stefanek.
   Prezes Zenon Pieterek om�wił działalność za mijający rok, podziękował
   za wsp�łpracę i złożył wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne.
   Następnie ks. kapelan zaintonował kolędą, kt�rą wsp�lnie odśpiewano.
   Zgodnie z tradycją wszyscy przełali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia,
   po czym przystąpili do wsp�lnej wieczerzy.
   W spotkaniu uczestniczyło 60 os�b.

......więcej
__________________________________________________________________________________________

POSIEDZENIE ZW SEiRP

ZW    W dniu 12 grudnia 2017r. w Środzie Wlkp. odbyło się
   Posiedzenie Zarządu Wojew�dzkiego SEiRP w Poznaniu

   Spotkanie to miało charakter szczeg�lnie uroczysty ze wzglęgu
   na zbliżający się okres świąteczno-noworoczny.
   Prezes Jan Zachciał om�wił sprawy bieżące, informując o działaniach
   podejmowanych przez Zarząd Wojew�dzki, a Skarbnik ZW
   Jerzy Świątkowski przekazała informację o działalności finansowej.
   Uczesnicy przełamali sie opłatkiem z złożyli sobie życzenia.
   Na zakonczenie był wsp�lny obiad i pamiątkowe zdjęcie.

zdjęcia ze spotkania

__________________________________________________________________________________________

WIGILIJNE SPOTKANIE W ŚRODZIE WLKP.

ZW 10 grudnia br. w restauracji �Wiedeńska� odbyło się spotkania emeryt�w i rencist�w Koła SEiRP w Środzie Wlkp. Na zaproszenie członk�w koła uczestniczył w nim szef miejscowych str�ż�w prawa komendant Policji inspektor Paweł Wawrzyniak.

Część spotkania przeznaczono na sprawy organizacyjne i podsumowanie funkcjonowania koła oraz plany i kierunki działania na przyszły rok. Wsp�lny obiad był momentem do rozm�w i wspomnień, jednak w gł�wnej mierze poświęcono je zbliżającym się świętom Bożego Narodzenia. Z tej okazji podzielono się opłatkiem i złożono sobie życzenia nie tylko na nadchodzące święta ale na cały nadchodzący Nowy Rok.

więcej o spotkaniu
__________________________________________________________________________________________

POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEW�DZKIEGO

Prezydium    W dniu 05 listopada 2017r. w Środzie Wilekopolskiej odbyło się
   Posiedzienie Zarządu Wojew�dzkiego SEiRPw Poznaniu
   Tematem posiedzenia były działania, jakie podejmowane są przez SEiRP,
   w związku z wprowadzeniem w życie tzw. ustawy dezubekizacyjnej.
   Om�wiono też sprawy ubezpieczeń i zmiany w przepisach finansowych.
   Marek Garbatowski - Przewodniczący Wojew�dzkiego Komitetu
   Protestacyjneg0, przedstawił informację o działaniach Komitetu Inicjatyw
   Ustawodawczych FSSM. Poinstruował jak poprawnie zbierać podpisy
   w sprawie poparcia projetu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18.02.1994r
   o zaopatrzeniu emerytalnych funkcjonariuszy

Na spotkaniu obecni byli goście z Nowoczenej: prof. Wojciech Baran-Kozłowski - członek Zarządu Wojew�dzkiego Nowoczesna w Poznaniu, oraz Piotr Szczepański - przedstawiciel posłanki na Sejm RP Pauliny Hennig-Kloski, kt�rzy deklarowali poparcie tej ustawy przez Nowoczesną w Sejmie.
__________________________________________________________________________________________

ŚWIĘTO ZMARŁYCH W GNIEŹNIE

Szała    Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Emeryt�w i Rencist�w
   Policyjnych w Gnieźnie, z okazji Święta Zmarłych odwiedzili groby
   swoich zmarłych koleg�w, byłych funkcjonariuszy - członk�w
   naszej organizacji i zapalili im okolicznościowe znicze.
  
  
  
Cześć ich pamięci!   więcej o SEiRP Gniezno

__________________________________________________________________________________________

SPOTKANIE SENIOR�W W MIĘDZYCHODZIE

Szała    W dniu 04 październia 2017 roku Zarząd SEiRP w Miedzichodzie
   zorganizował spotkanie policyjnych emeryt�w i rencisk�w.
   Spotkanie odbyło się się w Klubie Seniora. Gł�wnym tematem
   spotkania była sprawa obniżenia emerytur i rent rodzinnych.
   Uczestnicy zostali zapoznani ze sposobem postępowania po otrzymaniu
   decyzji obniżającej świadczenie. Prezes Ryszard Sulej zapoznał
   z działaniami Stowarzyszenia Emeryt�w i Rencist�w Policyjnych
   w tej kwestii i zachęcił do udziału w debacie zorganizaownej
   na Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu
  

więcej o działaniach SEiRP Międzych�d

__________________________________________________________________________________________

GNIEŹNIANIE NA WINOBRANIU W ZIELONEJ G�RZE

Szała    9-10 września, 49 osobowa grupa wyjechała na dwudniową wycieczkę.
   Całą sobotę spędzili w Zielonej G�re, biorąc udział w obchodach
   największego Święta Wina w Polsce. Największą atrakcję imprezy,
   był barwny korow�d, kt�ry przeszedł ulicami Zielonej Gory.
   Na Starym Rynku i gł�wnych ulicach miasta prezentowały się okoliczne
   wininice, gdzie można było degustować wina, oraz zakupić ich
   wyroby w ozdobnych, okolicznościowych butetkach. Pod wiecz�r były
   iluminacje świetlne i koncerty, między innymi wystąpiła Kayah.
   Po noclegu udaliśmy się do Łagowa, gdzie znajduje się XIV wieczny
   zamek Joannit�w, stamtąd pojechaliśmy zwiedzić Międzyrzecki Rejon
   Umocniony, gdzie przeszliśmy bardzo ciekawą podziemną trasą.
   W drodze powrotne wstąpiliśmy na chwilę do Świebodzina.

Foto z wycieczki                więcej o SEiRP Gniezno

__________________________________________________________________________________________

KOLEJNE ZAWODY STRZELECKIE W PLESZEWIE

Szała    W dniu 9 września w Karczemce pod Pleszewem odbyły się
   V Otwarte Zawody Strzeleckie Służb Mundurowych
   Gł�wnym celem zawod�w była popularyzacja sportu strzeleckiego,
   W zawodach wzięło udział 10 drużyn trzyosobowych w konkurencjach
   zespołowych i 32 zawodnik�w w kategoriach indywidualnych.

   I miejsce zajęła drużyna - SEiRP w Kaliszu, II miejse KPP Pleszew
   a III drużyna Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pleszewie.
   W trakcie przerwy w strzelaniu można było poczęstować się
   kawą lub herbatą oraz ciastem domowego wypieku.
   Na zakończenie podano groch�wkę z wojskowego kotła.
  
Foto z zawod�w
__________________________________________________________________________________________

DZIEŃ WETERANA POLICJI W GNIEŹNIE

Szała    W dniu 15 lipca Zarząd Koła SEiRP w Gnieźnie zorganizował
   Dzień Weterana Policji - tym razem w goscińcu Nad Dwoma Stawami

   W części oficjalnej, kierownictwo Stowarzyszenia podziękowało
   najaktywniejszym członkom za zaangażowanie w działalność
   na rzecz naszej organizacji. Wręczono okolicznościowe adresy i dyplomy.

   Po części oficjalnej zaserwowano jedzonko - w tym szeroki wachlarz
   potraw z grilla, zupy, galantyny, przystawki kawę i ciasto
   Następnie zabrzmiała muzyka
   Grupa 70 uczestnik�w spotkania bawiła się wybornie.
  
Foto z imprezy                więcej o SEiRP Gniezno
__________________________________________________________________________________________

ZAWODY STRZELECKIE W MIĘDZYCHODZIE

Szała    7 czerwca 2017 roku na strzelnicy sportowo-myśliwskiej w Międzychodzie
   odbył się turniej strzelecki z broni palnej CZ P09, w kt�rym
   wzięli udział policjanci w służbie czynnej i w stanie spoczynku.

   Poziom był wyr�wnany, a o zajęciu miejsc zadecydowały pojedyncze
   strzały. Największą liczbę trafień zdobył Ryszard Sulej,
   drugi był Janek Wasilkiewicz, a trzeci Leszek Karmanowicz.

   Po konkurencji strzeleckiej rozpaliliśmy ognisko i upiekliśmy kiełbaski.
   Przy takiej okazji nie mogło obyć się bez opowieści ze służby
   Na zakończenie uczestnicy postanowili, że taką imprezę powt�rzą.
  
Foto z imprezy                więcej o SEiRP Międzych�d

__________________________________________________________________________________________

KALISCY EMERYCI BAWILI SIĘ NA PIKNIKU

Szała    Kaliskie Stowarzyszenie Emeryt�w i Rencist�w Policyjnych
   zorganizowało w dniu 09.06 2017r w Szale k/Kalisza

   kolejne spotkanie plenerowe - piknik.

   w spotkaniui uczesniczyli też przedsawiniele bratnich organizacji
   kaliskich służb mundurowych.
   Był bigos, kiełbaski, oraz chleb ze smalcem i og�rkiem.

   Piknik umiliła kapela DYSONANS z gm. Szczytnik
   -
  
  
Foto z pikniku                więcej o SEiRP Kalisz

__________________________________________________________________________________________

WYCIECZKA NA WYBRZEŻE ZACHODNIE I DO BERLINA

ZW    W dniach 30.05 - 02.06.2017r. z inicjatywy ZW SEiRP w Poznaniu;
   odbyła się 4 dniowa wycieczka

   Zwiedziliśmy najciekawsze miejsca w Szczecinie, Międzyzdroje
   gdzie mieszkaliśmy, odwiedziliśmy też Świnoujście
   oraz niemiecki kurort nadbałtycki Ahlebeck.
   W ostatni dzień wycieczki udaliśmy się do Berlina.
   Zwiedzaliśmy miasto spacerując, jeżdżąc autokarem,
   oraz pływając statkiem po Sprewie.

   W wycieczce uczestniczyło 55 os�b:
   30 z Gniezna, 21 z Kalisza i 4 osoby z Międzychodu.
  
.
więcej ......            Forografie

__________________________________________________________________________________________

POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEW�DZKIEGO SEiRP

ZW    odbyło się dniu 12 kwietnia 2017r. w Środzie Wlkp.
   Prezes Jan Zachciał om�wił sprawy bieżące,oraz przekazał
   informację z prac Zarządu Gł�wnego i ZW SEiRP.

   Poinformował też o założeniu Koła SEiRP w Koninie, oraz
   o znacznem zwiększeniu ilości członk�w Koła przy KWP Poznań.
   Sekretarz ZW R.Koliśniewski om�wił sprawy ubezpieczeń.
   Skarbnik ZW J.Świątkowski instruował zebranych jak prawidłowo
   prowadzić finanse k�ł, oraz sporządzać sprawozdania.
   M�wio też o skutkach działania tzw. ustawy dezubekizacyjnej.

   Prezes J.Zachciał złożył wszystkim życzenia świąteczne
   i zaprosił na obiad, kt�ry podano na zakończenie spotkania.

Foto ze spotkania

__________________________________________________________________________________________

KOLEJNY TURNIEJ KARCIANY W GNIEŹNIE

ZW    W dniu 12 lutego 2017r. Zarząd SEiRP zorganizował kolejny

   V ZIMOWY TURNIEJ GRY W "BAŚKĘ"
   ZWIĄZK�W I STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH

   48 graczy rozegrało 5 rund turnejowych po 32 rozdania.
   Tryjumfatorzy turnieju za miejsca 1 - 3 otrzymali puchary,
   a za miejsca 4-6 okolicznościowe dyplomy i pamiątki.
   W tym roku funatorami puchar�w były Zarządy: IPA Gniezno,
   ZT NSZZ Policjant�w, oraz SEiR Policyjnych w Gnieźnie


więcej na ten temat na stronie SEiRP Gniezno

__________________________________________________________________________________________

SPOTKANIE EMERYT�W POLICYJNYCH W MIĘDZYCHODZIE

ZW    W dniu 21 grudnia 2016r. Zarząd SEiRP zorganizował

   SPOTKANIE MIĘDZYCHODZKICH EMERYT�W POLICYJNYCH

   Gośćmi spotlania byli: Komendant Powiatowy Policji, Sławomir
   Kaczmarek i jego zastępca mł. insp. Marek Nawrot oraz
   p. Roma Mazurkiewicz � fizjoterapeutka

   Przekazano aktualności z działalności Stowarzyszenia, oraz
   om�wiono owocną wsp�łpracę z Kierownictwem KPP.

zobacz więcej .....

__________________________________________________________________________________________

SPOTKANIE OPŁATKOWE W GNIEŹNIE

ZW    W dniu 16 grudnia 2016r. Zarząd SEiRP w Gnieźnie zorganizował

   Uroczyste Spotknie Opłatkowe dla swioch członk�w

   Gośćmi spotlania byli: Komendant Powiatowy Policji, Diecezjalny
   Duszpasterz Policji, oraz Prezesi parterskich organizacji.
   W trakcie wieczerzy ks. Kapelan Jacek Orlik przeczytał fragment
   Pisma Świętego, po czym wsp�lnie zaśpiewano kolędę.
   Następnie obecni przełamali się opłatkiem i złozyli sobie życzenia.    Spotkanie odbyło się w bardzo rodzinnej atmosferze.
   W wieczerzy uczestniczyły 64 osoby

więcej z działalności SEiRP Gniezno

__________________________________________________________________________________________

POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEW�DZKIEGO SEiRP

ZW    W dniu 14 grudnia 2016r. w Środzie Wlkp. odbyło się

   Posiedzenie Zarządu Wojew�dzkiego SEiRP w Poznaniu

   Spotkanie to miało charakter szczeg�lnie uroczysty ze wzglęgu
   na zbliżający się okres świąteczno-noworoczny.
   Prezes Jan Zachciał om�wił sprawy bieżące,oraz przekazał
   informację z przebiegu ostatniego posiedzenia Zarządu Gł�wnego.
   Następnie w imieniu ZG wręczył kol. Leopoldowi Lisowi - Prezesowi
   z Pleszewa "Odznakę z Dyplomen za działanie na rzecz SEiRP".
   Zb. Gąsiorek wręczył Honorową Odznakę XXV-lecia SEiRP płd.
   Welkopolski Janowi Zachciał i Jerzemu Świątkowskiemu z ZW.
   Uczesnicy przełamali sie opłatkiem z złożyli sobie życzenia.
   Na zakonczenie był wsp�lny obiad i pamiątkowe zdjęcie.

zdjęcia ze spotkania

__________________________________________________________________________________________

GNIEŹNIANIE NA JARMARKU W BERLINIE

Berlin    W dniu 10 grudnia 2016r. członkowie gniźnieńskiego SEiRP wraz z
   rodzinami, udali się na Jarmarki Bożonarodzeniowy do Berlina

   Odwiedziliśmy Jarmark świąteczny przy Aleksanderplaz, oraz
   położony na sąsiednim placu przy kościele St.Marienkirche.

   Następnie odbyliśmy kr�tki spacer po Berlinie - Pomink ,
   Holocaustu, Brama Brandendurską, Kategra, Reichstag i inne.

   Po zmroku udaliśmy się na pięknie oświetlony Jarmark przy
   kościele Pamięci Cesarza Wohelma.
   Wracając, zrobiliśmy zokupy w Centrum Haldlowym A10.

więcej z działalności SEiRP Gniezno

__________________________________________________________________________________________

SPOTKANIE KALISKICH SENIOR�W

Kl    Zarząd kaliskiegi SEiRP zorganizował w dniu 7 grudnia 2016r.

   Spotkanie integracyjne senior�w stowarzyszenia

   W spotkaniu uczestniczyli zaproszeniu goście,
   przedstawiciele administracji samorządowej i policji, oraz
   prezesi bratnich związk�w i stowarzyszeń służb mundurowych
   a także Prezes Zarządu Wojew�dzkiego SEiRP Jan Zachciał.

   M�wiono o działalności koliskiego SEiRP, przypomniano
   odbyte spotkania integracyjne, pikniki, wycieczki itp.
   Były też podziękowania i wyr�żnienia.

   W spotkaniu brało udział 75 senior�w policyjnych

wi�cej....
__________________________________________________________________________________________

SPOTKANIE Z GENERAŁEM

ZW    28.11.2016r. w Sali Tradycji KWP w Poznaniu odbyło się
   spotkanie Prezydium Zarządu Wojew�dzkiego SEiRP z

   nadinsp. Tomaszem Trawińskim - Wielkopolskim
   Komendantem Wojew�dzkim Policji w Poznaniu.

   Zapoznano Pana Komendanta z działalnością statutową SEiRP.
   Podsumowano wsp�łpracę między KWP a SEiRP
   Komendant przedstawił obecny stan bezpieczeństwa,
   oraz wyzwania jakie ma do spełnienia Wielkopolska Policja
   Prezes ZW Jan Zachciał wręczył Panu Komendantowi list
   gratulacjny z okazji mianowania na stopień nadinsp. policji.
   Uhonorowano został też Złotym Medalem XXXV lecia ZŻWP
   Kierownictwa KWP i SEiRP zadeklarowały chęć dalszej wsp�łpracy
   w działalności na rzecz emeryt�w i rencistow policyjnych.

zdjęcia ze spotkania             informacja na stronie KWP

__________________________________________________________________________________________

DZIEŃ SENIORA W PLESZEWIE

ZW    W dniu 04 listopada 2016r. spotkali się pleszewscy seniorzy

   W spotkaniu uczestniczyli Zb. Gąsiorek i H. Kubik,
   członkowie Prezydium ZW SEiRP w Poznaniu.

   Gośćmi spotkani byli też przedstawiciele:
   LOK, ZŻWP, Straży Pożarnej, Rady Programowej
   Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku i inni

   Po części oicjalnej przy kawie wspominano miniono czasy.
   i czyniono plany działania koła na przyszły rok.

więcej o tym spotkaniu .....

__________________________________________________________________________________________

GNIEŹNIANIE ODPOCZYWALI NAD MORZEM CZARNYM

ZW    W dniach 09-16 sierpnia 2016r. członkowie SEiRP w Gnieźnie

   Przebywali na wypoczynku nad Morzem Czarnym.
   w największym Bułgarskim kurorcie Słoneczny Brzeg.

   Tutaj korzystali z pięknych słonecznych plaż, oraz kąpieli
   w czystym i bardzo ciepłym morzu. Kurort oferuje przez całą
   dobę wiele r�żnych atrakcji więc z nich korzystano.

   Grupa zwiedziła też wiele ciekawych miejsc. Najstarsze miasto
   Bułgarii Nesebar, oraz Burgas i stolicę Sofię (foto obok) .
   Dużą atrakcję było uczestnictwo w tzw. Wieczorze Bułgarskim.
   Była to impreze folklorystyczna na typowej wsi bułgarsiej.
   Przejeżdżając przez Serbię odwiedziliśmy też Nowy Sad, oraz
   jedno z najstarszych miast europy, stolicę Serbii Belgrad.


więcej na ten temat .....

__________________________________________________________________________________________

POSIEDZENIE ZW SEiRP

ZW    W dniu 10 czerwca 2016r. w Środzie Wielkopolskiej odbyło się.
   Posiedzenie Zarządu Wojew�dzkiego SEiRP w Poznaniu.

   Gośćmi posiedzenia byli:

   mł.insp. Sławomir Gembara z KWP w Poznaniu, oraz
   Zdzisław Pietryka i Zdzisław Bartula z Zarządu Gł�wnego SEiRP.

   W porządku obrad znalazły się między innymi:
   1. Informacja z posiedzenia Zarządu Gł�wnego SEiRP
   2. Zmiany personalne w składzie prezydium ZW SEiRP.
   3. Wręczenie odznaczeń osobom zasłużonym dla SEiRP


> > > foto < < <

__________________________________________________________________________________________

KALISCY EMERYCI NAD MORZEM

Rogalin    Kaliskie Stowarzyszenie Emeryt�w i Rencist�w Policyjnych
   i Koło Terenowe SIMP w dniach 20-22 maja 2016r

   zorganizowały wycieczkę turystyczną nad morze

   Trasa wycieczki przebiegała: Kalisz- Inowrocław- Toruń
   - Stegna- Gdańsk- Oliwa- Sopot- Gdynia- Stegna
   - Elbląg � Kanał Elbląski- Włocławek- Kalisz.
  
  
wi�cej....
__________________________________________________________________________________________

KOLEJNE ZAWODY SENIOR�W NA STRZELNICY W PLESZEWIE

Rogalin    W dniu 14 marca 2016r. na strzelnicy Karczemka k/Pleszewa.
   Zarządy SEiRP, LOK i ZŻ WP zorganizowały już po raz czwarty

   Zawody Strzeleckie Weteran�w Służb Mundurowych.

   Do rywalizacji drużynowej zgłoszono 18 zespoł�w,
   natomiast o indywidualne trofea walczyło 28 zawodnik�w
   W zawodach uczestmniczyli też zaproszeni goście:
   Starosta, Burmistrz, Komendat Policji oraz przedstawiciele
   Zarząd�w Wojew�dzkich LOK, ZŻ WP i SEiRP.
  
  
wi�cej....
__________________________________________________________________________________________

GNIEŹNIANIE NA WYCIECZCE

Rogalin    30 kwietnia 2016 roku członkowie gnieźnieńskiego koła SEiRP
   rozpoczęli sezon imprez plenerowych i wycieczek.

   Na początek była to wycieczka po Zamkach Wielkopolskich.

   Grupa zwiedziła Zamek w K�rniku i zesp�ł pałacowy Rogalin

   Wycieczke zakończono kilkugodzinnym piknikiem w gospodarstwie
   agroturystycznym w Krosienku pod Mosiną.   

więcej ...

__________________________________________________________________________________________

SPOTKANIE ZER - SEiRP W POZNANIU

ZW
        W dniu 07 kwietnia 2016 roku w siedzibie ZW SEiRP w Poznaniu

        odbyło się spotkanie z przedstawicielem Wydziału Ustalania Świadczeń
        Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW - KWP w Poznaniu,
  

wi�cej....

__________________________________________________________________________________________

POSIEDZENIE ZW SEiRP W POZNANIU

ZW    W dniu 10 marca 2016 roku w Sali Tradycji KWP w Poznaniu

   odbyło się Posiedzenie Zarz�du Wojew�dzkiego SEiRP

   w pełnym składzie, oraz udziałem członkow W.K.R.

   Gośćmi specjalnymi posiedzenia byli: gospodarz obiektu,
   Komendat Wojew�dzki Policji w Poznaniu insp. Tomasz Trawiński,
   Prezes Zarządu Gł�wnego SEiRP Zdzisław Czarnecki,
   Sekretarz Prezydium Zarządu Gł�wnego SEiRP Joanna Szczepańska,
   Pełnomocnik Komendanta mł.insp. Słewomir Gembara, oraz
   Przedstawiciel IPA i Prezes Zarządu Okręgowego SEiRP z Piły

wi�cej....
__________________________________________________________________________________________

ZEBRANIE W POZNAŃSKIM KOLE SEiRP

Dz.K.    W dniu 8 marca 2016 roku Zarząd Koła SEiRP przy KWP w Poznaniu
   zorganizował zebranie członk�w.

   Zebranie to miało charkater szczeg�lnie uroczysty z dw�ch powod�w:
   1. Gościem specjalnym był Prezes Zarządu Wojew�dzkiego
   SEiRP w Poznaniu Ryszard Struglński.
   2. Zebranie odbyło się w Dniu Święta Kobiet.

   Panowie - uczestnicy zebrania wręczyli Paniom kwiaty,
   oraz złożyli im okolicznościowe życzenia.

więcej....

__________________________________________________________________________________________

DZIEŃ KOBIET W GNIEŹNIE

Dz.K.    W dniu 8 marca 2016 roku zarząd gnieźnieńskiego koła zaprosił
   Panie - członkinie SEiRP do kawiarni na okolicznościowe spotkanie

   z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.


   Z zaproszenia skorzystało 12 Pań,kt�re od członk�w zarządu
   otrzymały kwiaty i usłyszały wiele ciepłych życzeń i podziękowań.

   Był r�wnież obiad, kawa, ciastko i oczywiście lampaka wina   

więcej ...

__________________________________________________________________________________________

DZIEŃ KOBIET W ŚRODZIE WILEKOPOLSKIEJ

KWP    W dniu 5 marca 2016 roku w restauracji �Wiedeńska� w Środzie Wlkp.
   odbyło się zebranie członk�w Koła SEiRP w Środzie Wlkp.

   To zebranie, miało charkater szczeg�lnie uroczysty, gdyż odbywało
   się w przeddzień Dnia Kobiet, oraz Świąt Wielkanocnych

   W zabraniu jako gość honorowy uczestniczył kol. Tomasz Gabała,
   oraz Henryk Głowacki były Komendant Powiatowy Milicji.
   Wymienieni otrzymali odznaczenia Zarządu Gł�wnego SEiRP,
   Przedstawiono sprawozdanie za 2015 roku i plany Koła na rok 2016.

wi�cej ....

________________________________________________________________________________________ZMIANA NA STANOWISKU SZEFA WIELKOPOLSKIEJ POLICJI

KWP    Szef MSWiA na wniosek KGP w dniem 10 lutego 2016r. powołał
   insp. Tomasza Trawińskiego na stanowisko Wielkopolskiego
   Komendanta Wojew�dziego Policji w Poznaniu


   W uroczystości powolania nowego Komendanta, uczystniczyły władze
   samorządowe wszystkich szczebli, przedstawiciele służb mundurowych
   wymiaru sprawiedliwości, instytucji wsp�łpracujących z policją, w tym
   nasz przedstawiciel, Prezes ZW SEiRP w Poznaniu Ryszard Strugliński,
   kt�ry w imieniu emeryt�w policyjnych złożył mianowanemu gratulację,
   a odchodzącemu insp.Rafałowi Batkowskiemu wręczył pamiątkowy
   grawerton w podziękowaniu za wieloletnią owocną wsp�łpracę..

wi�cej na stronie KWP
________________________________________________________________________________________

W GNIE�NIE ROZEGRANO KOLEJNY TURNIEJ W KARTY

Gniezno 2015    W dniu 07 lutego 2016r., Zarz�d gnie�nie�skiego ko�a zorganizowa�
   kolejny, ju� IV Zimowy Turniej Gry w "Ba�k�-Kopa"
   Zwi�zk�w i Stowarzysze� S�u�b Mundurowych


   Do przygotowanych 12 zielonych stolik�w zasiadło 48 graczyk�w
   W turniej uczestniczyli cz�onkowie SEiRP z Czarnkowa i Gniezna
   emerytowany stra�acy z Gniezna, oraz przyjaciele i sympatycy
   naszej organizacji z Kłecka i Janowca Wielkopolskiego.
   Zwycięzca otrzymał Puchar Komendanta Powiatowego Policji
   2 i 3 miejsca Puchary Prezesa SEiRP, a za miejsca 4-6 statuetki.

   Turniej zako�czy� si� wsp�lnym obiadem.
  
wi�cej na stronie internetowej SEiRP Gniezno


__________________________________________________________________________________________

POŻEGNANIE PRZECHODZĄCYCH NA EMERYTURĘ

ZW    W dniu 21 stycznia 2016 roku w Komendzie Wojew�dziej Policji
   w Poznaniu odbyło się kolejne

   Uroczyste pożegnanie funkcjonaruszy z Wielkopolski
   przechodzących na emeryturę


   W uroczystości tej, obok przedstawicieli Urzędu Wojew�dzkiego,
   Starostwa, Urzędu Miasta w Poznaniu, NZSZZ Policjant�w,
   uczesticzył Prezes Zarządu Wojew�dzkiego SEiRP w Poznaniu,
   kol. Ryszard Strugliński.


wi�cej ....


__________________________________________________________________________________________

POSIEDZENIE ZW SEiRP W POZNANIU

ZW    W dniu 15 grudnia 2015r. w Środzie Wielkopolskiej odbyło się

   Posiedzenie Zarz�du Wojew�dzkiego SEiRP w Poznaniu

   w pełnym składzie, oraz udziałem członkow W.K.R.

   Uczestniczyli w nim: przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta
   Wojew�dzkiego Policji w Poznaniu - mł. insp. Sławomir Gembara,
   oraz członek prezydium Zarządu Gł�wnego SEiRP kol. Janusz Dagow.

   Spotkanie mia�o charakter szczeg�lnie uroczysty, ze wzgl�du
   na to, �e odbywa�o si� tu� przed �wi�tami Bo�ego Narodzenia.

wi�cej....


__________________________________________________________________________________________

Starsze wydarzenia ....

Za : Wasne Darmowe Forum | Wasn Stron Internetow | Zgo naduycie | okazjanazakupy.pl