Zarz�d Wojew�dzki SEiRP w Poznaniu
Zarz�d Wojew�dzki SEiRP w Poznaniu
25 Lipiec 2021 15:34:39
Nawigacja
Strona gwna
Aktualnoci
Komunikaty-ogoszenia
Zarys historyczny
Zjazdy Woj. Delegatw
Skad Zarzdu Woj.
Koa terenowe
Ubezpieczenia na ycie
Nasze emerytury i renty
Druki do pobrania
Kontakt
Archiwum

Statut Stowarzyszenia

Zarzd Gwny SEiRP
Zarzd Okrgowy w Pile
Inne SEiRP
KWP w Poznaniu


Posiedze ZW 10.12.2019
NASZE KO�A W INTERNECIE
Ko�o w Gnie�nie
Ko�o w Kaliszu
Ko�o w Krotoszynie
Ko�o w Mi�dzychodzie
Ko�o w �rodzie Wlkp.
WITAMY BARDZO SERDECZNIE !!!
Jeste na stronie internetowej
Zarzdu Wojewdzkiego SEiRP W Poznaniu

              Strona adresowana jest przede wszystkim do emerytw i rencistw policyjnych. Znajdziecie pastwo tutaj
              informacje o wielu dziaaniach podejmowanych przez Zarzdy K w poszczeglnych powiatach, miastach
              i miasteczkach naszego wojewdztwa i nie tylko.

              Uruchamiajc t stron chcemy take przybliy problematyk byych funkcjonariuszy resortu spraw
              wewntrznych oraz wdw (wdowcw) po nich, szerokiej spoecznoci, jak rwnie czynnym dzi
              funkcjonariuszom policji, gdy przecie oni te bd kiedy emerytami.

              A jeeli jeste ju emerytem lub rencist policyjnym, wstp do nas.
              Nie bdziesz sam! Razem jest atwiej!
            __________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Emerytw i Rencistw Policyjnych jest posiadajcym osobowo prawn dobrowolnym, samorzdnym, trwaym zrzeszeniem byych funkcjonariuszy i onierzy polskiego resortu spraw wewntrznych, posiadajcych ustanowione prawo do emerytury lub renty policyjnej na podstawie Ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, Biura Ochrony Rzdu, Pastwowej Stray Poarnej i Suby Wiziennej oraz ich rodzin / Dz. U. Nr 8 z 2004 roku,poz.67 z pn. zm./ a take innych osb fizycznych i prawnych o ktrych mowa w 17 Statutu Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Emerytw i Rencistw Policyjnych posiada status organizacji poytku publicznego i zostao zrejestrowane pod numerem KRS 0000043188, rodki gromadzone s na rachunku bankowym nr 15 1500 1126 1211 2010 1441 000

Celem Stowarzyszenia jest: zrzeszanie emerytw i rencistw policyjnych, byych funkcjonariuszy i onierzy resortu spraw wewntrznych oraz wdw (wdowcw) po nich, dla poprawy ich warunkw socjalno-bytowych oraz organizowania i uczestniczenia w yciu spoecznym i publicznym swego rodowiska, lokalnej spoecznoci i kraju, organizowanie ycia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych czonkw i caego rodowiska emerytw i rencistw resortu spraw wewntrznych. Dziaania w ochronie interesw czonkw Stowarzyszenia w zakresie przysugujcych im z tytuu uprzedniej suby lub pracy, uprawnie socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowania w tym zakresie kontroli spoecznej, reprezentowanie interesw emerytw i rencistw resortu spraw wewntrznych wobec organw wadzy i administracji pastwowej, w tym take wobec Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji i kierownictwa nadzorowanych przez niego jednostek administracyjnych, jak rwnie wobec samorzdw terytorialnych i innych organizacji, Stowarzyszenie prowadzi dziaalno w sferze zada publicznych, w szczeglnoci w zakresie pomocy spoecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji yciowej oraz wyrwnywania szans tych rodzin i osb oraz dziaalnoci charytatywnej. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielgnowania polskoci oraz rozwoju wiadomoci narodowej, obywatelskiej i kulturowej a take ochrony i promocji zdrowia .......

Dziaamy w strukturach Federacji Stowarzysze Sub Mindurowych RP
FSSM
Witamy
Zarzd Wojewdzki SEiRP w Poznaniu
News

Brak Newsw


Za : Wasne Darmowe Forum | Wasn Stron Internetow | Zgo naduycie | okazjanazakupy.pl